Binnen Nederland zijn er veel regionale subsidieregelingen. Elke gemeente en provincie heeft zijn eigen subsidiebudget en -beleid. Subsidieadviesbureau Raad & Daad is goed op de hoogte van subsidies op het landelijke, als wel het provinciale en het gemeentelijke niveau. Door goede communicatie met alle subsidieverstrekkers kunnen wij u het best van dienst zijn.

Een van de grootste regionale subsidies is de EFRO-regeling, oftewel de regeling van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit Europese fonds stelt middelen beschikbaar die in Nederland over vier Regio’s zijn verdeeld.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020

Het doel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020 (EFRO) is de economische verschillen tussen de Europese regio’s te verkleinen. In de meer ontwikkelde regio’s richt het fonds zich op versterking van de concurrentiepositie en meer werkgelegenheid. Nederland is een meer ontwikkelde regio.

Op het niveau van de lansdelen en in samenspraak met Rijk is besloten dat de EFRO-middelen binnen Nederland het beste kunnen worden ingezet op (slechts) twee van de elf thema’s die in de verordening van de Europese Commissie en Raad voor EFRO zijn geformuleerd, te weten:

 • Thema 1: Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
 • Thema 4: Overgang naar een koolstofarme economie.

De EFRO-gelden worden verdeeld over de volgende regio’s (landsdelen):

Operationeel Programma Noord-Nederland 2014-2020

Het Operationeel Programma Noord is het Europese programma dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) uitvoert ten behoeve van de economische versterking van het Noorden. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangt Noord-Nederland financiële steun van de EU voor de programmaperiode 2014-2020.

Focus en prestatiegerichtheid staan in de nieuwe programmaperiode centraal. De doelstellingen van het programma zijn heel specifiek omschreven en ‘SMART’ geformuleerd. Alleen die projecten die de grootste bijdrage leveren aan de doelstellingen van het programma, komen voor ondersteuning in aanmerking.

Het programma is nog niet definitief goedgekeurd en kan daarom inhoudelijk nog wijzigen.

Doelgroep(en):

 • Ondernemingen – zelfstandigen
 • Ondernemingen – MKB
 • Ondernemingen – grootbedrijf

Budget & bijdrage:

Het Europese budget voor Noord-Nederland bedraagt € 104 miljoen.

De cofinancieringsbijdrage van Europa is maximaal 50%.

Indiening & beoordeling:

Om ervoor te zorgen dat het beschikbare geld echt naar de beste projecten gaat, wordt er geselecteerd via tenders en calls. Besluiten over toekenningen vinden plaats op basis van adviezen van onafhankelijke experts. Het programma zal komend najaar van start gaan. De exacte datum is afhankelijk van het moment van goedkeuring door de Europese Unie.

Voorwaarden:

De voorwaarden zijn nog niet bekend.

Operationeel Programma Oost Nederland GO Gebundelde innovatiekracht 2014-2020

Het Operationeel Programma Oost-Nederland (GO Gebundelde Innovatiekracht) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland, de stedelijke netwerken Zwolle, Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het programma heeft betrekking op activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Landsdeel Oost kiest voor de inzet op de onderstaande investeringsprioriteiten:

 • 1B: Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
 • 4F: Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken.

Doelgroep(en):

 • Ondernemingen – zelfstandigen
 • Ondernemingen – MKB
 • Ondernemingen – grootbedrijf

Budget & bijdrage:

Het Europese budget voor Oost-Nederland bedraagt € 100 miljoen.

Verdeling van de financiële middelen over de investeringsprioriteiten is als volgt:

 • 1B: Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie: 66%;
 • 4F: Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken: 30%.

De cofinancieringsbijdrage van Europa is maximaal 50%.

Indiening & beoordeling:

Het programma is in concept klaar en ter goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie. De verwachting is dat het in het najaar van 2014 van start zal gaan.

Operationeel programma Zuid-Nederland 2014-2020

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP ZUID) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Landsdeel Zuid kiest voor de inzet op de onderstaande investeringsprioriteiten:

 • 1A: Innovatiebevordering: Versterken onderzoek- en innovatie-infrastructuur, in het bijzonder gericht op de human capital agenda;
 • 1B: Bevordering onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van verbindingen en synergiën;
 • 4F: Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie.

Doelgroep(en):

 • Ondernemingen – zelfstandigen
 • Ondernemingen – MKB
 • Ondernemingen – grootbedrijf

Budget & bijdrage:

Het Europese budget voor Zuid-Nederland bedraagt € 114 miljoen.

Verdeling van de financiële middelen over de investeringsprioriteiten is als volgt:

 • 1A: Versterken onderzoek- en innovatie-infrastructuur 10%;
 • 1B: Bevordering onderzoek en innovatie 56%;
 • 4F: Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie 30%.

De cofinancieringsbijdrage van Europa is maximaal 50%.

Indiening & beoordeling:

Het programma is in concept klaar en ter goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie. De verwachting is dat het programma in het najaar van 2014 van start zal gaan.

Operationeel programma Kansen voor West 2014-2020

Het Operationeel Programma West-Nederland (OP West) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, samen met de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

West-Nederland kiest in haar strategie een inzet op drie hoofddoelen: Innovatie, Koolstofarme economie, en Duurzame stedelijke ontwikkeling.

Doelgroep(en):

 • Ondernemingen – zelfstandigen
 • Ondernemingen – MKB
 • Ondernemingen – grootbedrijf

Budget & bijdrage:

Het Europese budget voor West-Nederland bedraagt € 190 miljoen.

Verdeling van de financiële middelen over de investeringsprioriteiten:

 • Bevorderen bedrijfsinvesteringen in innovatie 61,8%
 • Koolstofarme economie 20,0%
 • Bevorderen werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit 6,4%
 • Sociale insluiting d.m.v. fysieke, economische en sociale sanering achtergebleven stedelijke gebieden 11,8%

De cofinancieringsbijdrage van Europa is maximaal 50%.

Indiening & beoordeling:

Het programma is in concept klaar en ter goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie. De verwachting is dat het in het najaar van 2014 van start zal gaan.