INTERREG 2014-2020

De Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken.

Ook in het vijfde programma – start eind 2014 – stimuleert INTERREG Europese samenwerking voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

INTERREG bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa.

Nieuwe ronde:

2014-2020
De eerste indieningstermijnen (‘calls for proposals’) voor de nieuwe ronde van de INTERREG-programma’s North West Europe (NWE), North Sea Region (NSR) en EUROPE gaan naar verwachting eind 2014 open.

Doelgroepen

INTERREG is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 • Overheden (rijk, gemeente, provincie, waterschappen)
 • Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • Bedrijven
 • Ontwikkelingsmaatschappijen
 • Non-profitinstellingen
 • Overig

Programma’s

INTERREG bestaat uit verschillende programma’s. Deze zijn onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa. Ieder programma heeft zijn eigen karakter en eigen thema’s, ook wel investeringsprioriteiten genoemd.

[accordion open=”0″]
[accordion-item title=”INTERREG North West Europe (NWE): transnationaal, met meerdere landen”]

INTERREG North West Europe (NWE): transnationaal, met meerdere landen

Landen die bij INTERREG North West Europe horen:

 • Gedeeltelijk: Nederland, Frankrijk, Duitsland
 • Geheel: België, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zwitserland

Thema’s en investeringsprioriteiten

1. Versterken van de innovatiecapaciteit van regio’s en organisaties

 • Het verschil tussen innovatiecapaciteit van regio’s verkleinen en de invoering van ‘smart specialisation strategies’ versnellen;
 • Naast technische innovatie ook sociale innovatie en procesinnovatie.

2. Versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie

 • Vergroten van het mitigatiepotentieel;(dat wil zeggen: oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering);
 • Het terugdringen van broeikasgasemissies (ook binnen het transportsysteem);
 • Het vergroten van het aandeel duurzame energie in onze energiemix, inclusief het oplossen van daarmee samenhangende invoeringsvraagstukken;
 • Het succesvol invoeren van duurzame energietechnieken.

3. Eco-innovatie en het efficiënt gebruiken van hulpbronnen

 • Activiteiten en projecten die onze ecologische voetafdruk verkleinen en die zich specifiek richten op materiaal (her)gebruik in alle sectoren (middels technieken, diensten, processen en producten).

Budget

Het EFRO-budget (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voor INTERREG NWE 2014-2020 is € 396 miljoen. Een deel van dit budget is bestemd voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Planning (naar verwachting)

 • Operationeel Programma gereed en goedgekeurd door Europese Commissie: zomer 2014
 • Richtsnoeren (‘Guidance Notes’) gereed: september 2014

[/accordion-item]
[accordion-item title=” INTERREG North Sea Region (NSR): transnationaal, met meerdere landen”]

INTERREG North Sea Region (NSR): transnationaal, met meerdere landen

Landen die hieronder vallen:

 • Gedeeltelijk: Nederland, België, Duitsland, Zweden, Verenigd Koninkrijk
 • Geheel: Denemarken, Noorwegen

Thema’s en investeringsprioriteiten

1. Technologische ontwikkeling en innovatie

 • Stimuleren van kennisuitwisseling tussen bedrijven, kennisinstituten, overheid en eindgebruikers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
 • Verbeteren van de mogelijkheden van regio’s om innovatie te ondersteunen en te stimuleren; binnen het kader van de zogenoemde ‘slimme specialisatiestrategiën’.
 • Ondersteunen van overheden in innovatiegericht inkopen en in verbetering van publieke dienstverlening.

2. Overgang naar een koolstofarme economie

 • Ontwikkelen en/of invoeren van nieuwe aanpakken, diensten en processen die de CO2-uitstoot terugdringen.

3. Klimaatverandering

 • Testen van nieuwe en/of het verbeteren van bestaande methoden die de Noordzee regio klimaatbestendiger maken.

4. Behoud en bescherming van het milieu

 • Ontwikkelen en/of implementeren van nieuwe methoden voor het effectief handhaven van ecosystemen in de Noordzeeregio op de lange termijn.

5. Bevorderen efficiënt gebruik van hulpbronnen

 • Ontwikkelen en/of invoeren van nieuwe producten, diensten en processen die bijdragen aan de vergroening van de economie van de Noordzeeregio.

6. Duurzaam vervoer

 • Testen van nieuwe transport- en logistieke oplossingen, zo dat grote vrachtvolumes niet meer via langeafstandstransport over de weg worden vervoerd;
 • Stimuleren van het gebruik en het toepassen van duurzame oplossingen voor goederen- en personenvervoer.

Budget

Het EFRO-budget (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voor INTERREG NSR 2014-2020 is € 167 miljoen. Een deel van dit budget is bestemd voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Planning (naar verwachting)

 • Indiening Operationeel Programma bij de Europese Commissie (EC): eind juni 2014
 • Goedkeuring Operationeel Programma door de EC: september 2014

[/accordion-item]
[accordion-item title=”INTERREG EUROPE: interregionaal en Europabreed”]

INTERREG EUROPE: interregionaal en Europabreed

Onder INTERREG Europe vallen alle 28 landen die tot de EU behoren. Ook Zwitserland en Noorwegen kunnen deelnemen.

Thema’s en investeringsprioriteiten

1. Technologische ontwikkeling en innovatie

 • Mogelijk maken van de samenwerking en stimuleren van het nemen van gezamenlijke initiatieven van ondernemingen, R&D-centra en partijen in het hoger onderwijs voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten;
 • Ontwikkelen van onderzoeksgedreven clusters in de voor de regio belangrijke innovatiesector(en) om innovatie gedreven groei te verhogen.

2. Concurrentiekracht mkb

 • Bevorderen van het ondernemerschap;
 • Ontwikkelen van en uitvoering geven aan nieuwe bedrijfsmodellen voor het mkb;
 • Ondersteunen van de capaciteit van het MKB om te groeien op regionale, nationale en internationale markten;
 • Wegnemen van belangrijke belemmeringen voor de groei van mkb-ondernemingen.

3. Koolstofarme economie in stedelijke gebieden

 • Bevorderen van koolstofarme strategieën met accent op stedelijke gebieden;
 • Bevorderen van duurzame stedelijke mobiliteit;
 • Stimuleren van de ontwikkeling van koolstofarme innovaties en het versnellen van de toepassingen.

4. Natuurlijk en cultureel erfgoed

 • Behouden, beschermen, bevorderen en ontwikkelen van natuurlijk en cultureel erfgoed.

5. Bevorderen efficiënt gebruik van hulpbronnen

 • Ondersteunen van de overgang naar een economie met een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 • Bevorderen van groene groei van bedrijven;
 • Stimuleren van eco-innovatie;
 • Aandacht voor beheer van milieuprestaties zowel in de publieke als private sector.

Budget

Het EFRO-budget (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voor INTERREG Europe 2014-2020 is € 359 miljoen. Een deel van dit budget is bestemd voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Planning (naar verwachting)

 • Operationeel Programma gereed en goedgekeurd door EC: zomer 2014
 • Programmahandleiding en de ‘terms of reference’ voor de eerste ‘calls for proposals’ gereed: zomer 2014

[/accordion-item]
[/accordion]