MKB Idee vanaf 20 oktober geopend

Bent u een mkb-ondernemer en wilt u zelfstandig of samen met andere mkb-ondernemers de leercultuur in uw onderneming versterken? Dit door meer te investeren in de kennis en vaardigheden van uw personeel én belemmeringen die u daarbij ervaart weg te nemen? Dan kan de regeling ‘Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal’ (MKB Idee) iets voor u zijn.

MKB Idee is er alleen voor mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemers met kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties. Minimaal 65% van alle partners in een samenwerkingsverband moet mkb-ondernemer zijn.

Een stichting of vereniging kan onder bepaalde voorwaarden als mkb-onderneming worden aangemerkt. Ook als die nog in oprichting is. Let wel, in de aanvraag moet duidelijk staan aangegeven welk type organisatie de aanvraag indient. Als subsidie wordt verleend, moet de aanvrager ingeschreven staan in het beroepsregister/handelsregister.

Landbouw- en visserijondernemingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. 

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Budget
Het totaal beschikbare budget voor 2020 is € 10 miljoen. Hiervan is ten minste € 2,7 miljoen voor aanvragen van kleine mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine mkb-ondernemer is. Kleine mkb-ondernemers hebben maximaal 50 fte in dienst en een omzet van niet meer dan € 10 miljoen per jaar. 

Subsidiabele kosten 
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele project gerelateerde kosten. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen staan omschreven in het Kaderbesluit Nationale EZ-subsidies. Het moet in ieder geval gaan om alle redelijk gemaakte kosten, die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten. Btw komt niet voor subsidie in aanmerking.

Voorwaarden
Aanvragen voor subsidie worden beoordeeld op volgorde van rangschikking. De rangschikking vindt plaats door projecten te beoordelen aan de hand van de in de regeling opgenomen criteria. De rangschikkingscriteria staan toegelicht in de regeling. Het gaat om:

  • Bijdrage aan het doel van de regeling; 
  • Kwaliteit projectplan (concreet, consistent, haalbaar etc.);
  • Mate van vernieuwing voor de aanvrager(s);
  • Mate van perspectief voor toepassing bij ander mkb-ondernemers (schaalbaarheid);
  • Bijdrage aan specifieke beleidsterreinen. Kies één van de beleidsdoelen uit de toelichting op de regeling en beargumenteer waarom het project daar aan bijdraagt. 

Aanvullende voorwaarden

  • In een samenwerkingsverband mogen maximaal 8 deelnemers zitten.
  • De maximaal toegestane duur van een project is 2 jaar. Binnen deze termijn moet het project zijn voltooid.
  • Projecten mogen worden gestart vanaf het moment dat een aanvraagbevestiging bij de aanvrager binnen is. Het is dan nog niet duidelijk of het project ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt. Dit is dus op eigen risico. Het project mag niet zijn gestart, voordat de aanvraag voor subsidie is ingediend.
  • Een aanvrager mag meerdere aanvragen indienen. Van belang is dat de aanvrager over voldoende capaciteit en knowhow beschikt om meerdere projecten uit te voeren. De projecten moeten per traject leiden tot een eindresultaat. Ook mag de aanvrager de de-minimissteun grens niet overschrijden. De kans op honorering zal kleiner zijn als er overlap of onderlinge afhankelijkheid van de aanvragen is. Ook mag het niet gaan om dezelfde activiteiten.
  • RVO hanteert de EU-definities voor het mkb (kmo in het Vlaams). ZZP-ers vallen hier ook onder.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 20 oktober tot 19 januari 2021 17.00 uur.
NB: De subsidie die vanuit MKB Idee wordt verstrekt is niet bedoeld om rechtstreeks te besteden aan scholing- en ontwikkeling of aan wervingscampagnes. Alleen projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken komen voor subsidie in aanmerking. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.