Openstellingsdata, subsidieplafonds en wijziging voor MIT 2018 gepubliceerd

In 2018 stellen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de provincies in totaal € 55,75 miljoen beschikbaar voor de subsidiemodules MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT). De module MIT biedt subsidie aan MKB ondernemers voor verschillende instrumenten: haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers en R&D samenwerkingsprojecten. TKI’s (Topconsertia voor Kennis en Innovatie) kunnen subsidie aanvragen voor netwerkactiviteiten en inhuur van innovatiemakelaars voor het MKB.

Aanvragen voor MIT-projecten worden in principe door de provinciale besturen in behandeling genomen. Wanneer een project niet binnen de innovatieagenda van de provincie valt, wordt de aanvraag door het ministerie van EZK in behandeling genomen. Voor dit landelijke vangnet is € 14,35 miljoen beschikbaar.

In 2016 en 2017 is in een drietal landsdelen – Noord, Zuid en Zuid-Holland – een pilot gestart om naast de reguliere MIT-R&D samenwerkingsprojecten (maximaal € 200.000) ook subsidie te verstrekken voor grotere MIT-R&D samenwerkingsprojecten (maximaal € 350.000). Dit hogere subsidiebedrag blijkt daadwerkelijk in een behoefte voorzien. Daarom is in samenspraak met de regiopartners besloten om deze mogelijkheid ook in de overige landsdelen en in het landelijk vangnet op te nemen. Het budget voor R&D projecten bedraagt € 7.150.000. Hiervan is ten hoogste € 3.575.000 bestemd voor MIT-R&D samenwerkingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten meer dan € 571.428 bedragen. Aanvragen voor R&D projecten kunnen worden ingediend van 2 juli tot en met 6 september.

Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers kunnen worden ingediend van 17 april tot en met 6 september. De budgetten voor deze instrumenten bedragen respectievelijk € 3 miljoen en € 2 miljoen.

TKI’s kunnen hun aanvragen voor netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars indienen van 17 april tot en met 28 juni. Voor de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek, Life Sciences and Health, Water, Creatieve Industrie, Agri&Food en Energie is een budget van € 200.000 per topsector beschikbaar, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten. Voor de topsectoren HTSM/ICT en Chemie/Biobased economy is per topsector een budget van € 400.000 beschikbaar, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten.

In artikel 4.10, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 is bepaald dat subsidieregelingen een vervaltermijn van maximaal vijf jaren bevatten. De vervaldatum van de subsidiemodules MIT en TKI MKB-versterking is 1 maart 2018. Beide modules zijn positief geëvalueerd. De MIT is een succesvolle regeling is die goed aansluit op de behoefte van het innovatieve MKB, en de subsidiemodule TKI MKB-versterking draagt bij aan het ontstaan van duurzame strategische netwerken van het MKB. De vervaldatum van deze subsidiemodules wordt dan ook verlengd tot en met 1 maart 2023.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.