MOOI-regeling opent met € 65 miljoen voor klimaatinnovatie

De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gaat open met € 65 miljoen. De regeling ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. Door samenwerking en een integrale aanpak hebben innovaties een grotere kans op succes. 

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% minder zijn dan in 1990 en 95% in 2050. De MOOI-regeling stimuleert integrale innovatieve oplossingen voor 4 thema’s. Het gaat om ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, de ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Industrie’. Voor de eerste openstelling zijn de volgende deelbudgetten vastgesteld: 

 • Missie A1 (Windenergie op zee): € 10,1 miljoen; 
 • Missie A2 (Hernieuwbare elektriciteit op land): € 10,9 miljoen; 
 • Missie B (Gebouwde omgeving): € 27 miljoen; 
 • Missie C (Industrie): € 17 miljoen. 

Projecten: integraal, omvangrijk en SMART 
Een project moet een flinke omvang hebben. De aanpak moet integraal zijn, doordat meerdere bedrijven uit de innovatieketen aansluiten. Bij voorkeur zijn dit organisaties uit verschillende disciplines in consortia. Aanvragers leggen een innovatieplan voor met mijlpalen. Ze moeten die SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) formuleren.  

Een MOOI-project is een samenhangend geheel van activiteiten dat past binnen de in bijlage 4.2.6 opgenomen beschrijving, bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (met uitzondering van pilotactiviteiten) of overige projectactiviteiten. De in bijlage 4.2.6 nader omschreven missies zijn: 

 • Missie A1 – Windenergie op zee: de doelstelling van dit onderdeel is om voor de aangewezen, en toekomstig aan te wijzen, gebieden in de Nederlandse Noordzee tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten zoveel mogelijk integrale windpark-oplossingen te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan (combinaties van) kostenreductie, inpassing in het energiesysteem en ruimtelijke inpassing; 
 • Missie A2 – Hernieuwbare elektriciteit op land: de doelstelling van dit onderdeel is het ontwikkelen van innovaties voor integrale zonnestroomsystemen (>15 kWp) en windparken voor verschillende toepassingsgebieden in Nederland; 
 • Missie B – Gebouwde omgeving: de doelstelling van dit onderdeel is om nieuwe of substantieel verbeterde (1) (renovatie)arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen, (2) oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koudevoorziening, of (3) slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en eerlijkheid van de elektriciteitsvoorziening te ontwikkelen, die uiterlijk in 2025 een eerste markttoepassing in Nederland hebben; 
 • Missie C – Industrie: de doelstelling van dit onderdeel is om goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten, processen en diensten te ontwikkelen, die uiterlijk in 2030 tot een eerste markttoepassing in een van de voor de klimaatdoelstelling, significante industriële sectoren in Nederland leiden. 

Reguliere en overige activiteiten  
Binnen een MOOI-project wordt een onderscheid gemaakt tussen (reguliere) projectactiviteiten en overige projectactiviteiten. De (reguliere) projectactiviteiten bestaan uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (met uitzondering van pilotprojecten). In aanmerking komende overige projectactiviteiten zijn activiteiten die niet als zelfstandige activiteiten voor subsidie in aanmerking kunnen komen, maar wel kunnen worden gesubsidieerd indien deze bijdragen aan het doel van een te subsidiëren MOOI-project.  
 
Voorbeelden van in aanmerking komende overige activiteiten zijn projectmanagement en procesondersteuning, belanghebbenden (stakeholder)management en -participatie, activiteiten gericht op de toekomstige arbeidsmarkt (zoals het betrekken van onderwijsinstellingen en het opstarten van zogenaamde learning communities), kennisontwikkeling en -verspreiding, standaardisatie en normering, en onderzoek naar nieuwe verdienmodellen of samenwerkingsvormen.  
 
Hoogte van de subsidie  
De subsidie voor een MOOI-project bedraagt: 

 • a. 50% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek; 
 • b. 25% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op experimentele ontwikkeling; 
 • c. 80% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties bestaande uit industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling; 
 • d. 50% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op overige projectactiviteiten. 

De percentages, genoemd onder a en b, worden verhoogd met 10 procentpunten (indien de aanvrager een middelgrote onderneming is en de subsidiabele kosten worden gemaakt en betaald door de middelgrote onderneming) of 20 procentpunten (indien de aanvrager een kleine onderneming is en de subsidiabele kosten worden gemaakt en betaald door de kleine onderneming).  
 
De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 per deelnemer in het samenwerkingsverband en maximaal € 4 miljoen per MOOI-project. In afwijking hierop bedraagt de subsidie per MOOI-project dat valt onder ‘Missie B – Gebouwde Omgeving’ ten hoogste € 7 miljoen. De subsidie voor overige projectactiviteiten bedraagt ten hoogste 5% van de totale subsidiabele kosten van het MOOI-project, en niet meer dan € 350.000 per MOOI-project.  
 
Vooraanmelding verplicht  
Voordat een aanvraag kan worden ingediend, moet een vooraanmelding worden ingediend bij de Adviescommissie MOOI. De deadline voor het indienen van deze vooraanmelding is 20 april 2020. Bij de vooraanmelding hoeft uitsluitend globale informatie te worden verstrekt.  
 
De belangstellenden die in elk geval niet voor subsidie in aanmerking zouden komen, ontvangen een negatief advies van de adviescommissie en kunnen op basis daarvan afzien van het indienen van een aanvraag en het aanleveren van meer uitgebreide informatie, of ervoor kiezen toch een (verbeterde) subsidieaanvraag in te dienen. Het advies van de MOOI-adviescommissie is niet bindend, maar zonder een beoordeelbare vooraanmelding waarover een advies gegeven is, is indiening van een subsidieaanvraag niet mogelijk.  
 
Aanvragen kunnen van 1 juli tot en met 8 september 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvragen worden gerangschikt.  

Voor meer informatie zie: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi

Foto RVO

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.